Mapa

Login Form

      KWIECIEŃ 2016r.

W związku z tym, że od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady ustalanie wysokości odsetek ustawowych, Krajowa Rada pragnie zwrócić uwagę, że wprowadzono trzy różne stawki tych odsetek. Wszystko to za sprawą ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830). Informacja te jest szczególnie ważna dla zarządów ROD, które pobierają należne opłaty i dla działkowców, którym zdarza się z różnych powodów nie uiszczać ich terminowo.

 

 

Komunikat Krajowej Rady z dnia 6 kwietnia 2016 r.

w sprawie odsetek obowiązujących w PZD

W związku z tym, że od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady ustalanie wysokości odsetek ustawowych, Krajowa Rada pragnie zwrócić uwagę, że wprowadzono trzy różne stawki tych odsetek. Wszystko to za sprawą ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830). Informacja te jest szczególnie ważna dla zarządów ROD, które pobierają należne opłaty i dla działkowców, którym zdarza się z różnych powodów nie uiszczać ich terminowo.

Zmiana dotyczy m.in. sposobu obliczania wysokości odsetek ustawowych, w tym odsetek za opóźnienie. Do obrotu profesjonalnego została również wprowadzona nowa kategoria „odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych”, a na gruncie ordynacji podatkowej zmienią się zasady naliczania odsetek za zwłokę od zobowiązań podatkowych.

Krajowa Rada pragnie pomóc działkowcom i zarządom ROD bezpiecznie przejść przez labirynt nowelizacji i odnaleźć właściwą kategorię w zmienionej, ale tylko z pozoru skomplikowanej rzeczywistości prawnej.

Przepisy wyróżniają następujące rodzaje odsetek ustawowych:

  • 5% – odsetki od sumy pieniężnej,
  • 7% – odsetki za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego,
  • 9,5% – odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

 

  1. 1.     5% – odsetki kapitałowe

Odsetki kapitałowe stanowią przede wszystkim wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału, a także waloryzują jego wartość. Warto zaznaczyć, że odsetki kapitałowe należą się tylko wtedy, gdy wynika to z czynności prawnej, ustawy, orzeczenia sądu albo decyzji organu administracji publicznej. Jeżeli wysokość odsetek kapitałowych nie zostanie w inny sposób określona, należą się odsetki kapitałowe- ustawowe, które wynoszą 5%. Od dnia 1 stycznia 2016 roku wysokość odsetek ustawowych będzie stanowiła równowartość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, powiększonej o 3,5 punkty procentowe. Wysokość odsetek ustawowych – kapitałowych wyniesie zatem 5%.

Ta stopa procentowa nie dotyczy jednostek PZD, gdyż nie zaciągają one zobowiązań kapitałowych.

2.     7% – odsetki za opóźnienie

Odsetki za opóźnienie mają charakter sankcyjny. Zawsze wynikają bowiem z opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Ze względu na ten szczególny charakter, wierzyciel może skutecznie żądać ich zapłaty nawet w przypadku, gdy nie poniesie żadnej szkody oraz nawet wtedy, gdy opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Celem odsetek za opóźnienie jest sankcjonowanie braku zapłaty w przewidzianym terminie, a tym samym dyscyplinowanie dłużnika w dochowywaniu terminów płatności. Odsetki za opóźnienie bywają także nazywane, choć nie są to właściwe określenia, odsetkami karnymi lub odsetkami za zwłokę.

Od 1 stycznia 2016 r., w przypadku nieoznaczenia wysokości odsetek za opóźnienie, ich wysokość będzie wyższa od odsetek ustawowych i będzie wynosić równowartość stopy referencyjnej NBP oraz 5,5 punktów procentowych. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wyniesie zatem 7%.

Zgodnie z § 150 ust. 1 statutu PZD w przypadku nieopłacenia w terminie do 30 czerwca składki członkowskiej lub opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie ROD terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie. W związku z tym, jeżeli działkowiec spóźnia się z opłacaniem składek lub opłat ogrodowych zarząd ROD powinien naliczyć mu odsetki za zwłokę, które od 1 stycznia 2016 r. wnoszą 7%.

 

Przykład: termin płatności składki członkowskiej i opłaty ogrodowej został ustalony na dzień 30 czerwca 2016 r. Jeżeli działkowiec nie uiści opłat we wskazanym terminie, zarząd ROD od następnego dnia, czyli od 1 lipca 2016 r. nalicza odsetki za opóźnienie, które wynoszą 7 % w skali roku.

 

3.     9,5% – odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Szczególny reżim dotyczący odsetek został ustanowiony na gruncie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, mającej zastosowanie co do zasady do odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług pomiędzy szeroko rozumianymi przedsiębiorcami.

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych  wyniesie  9,5%.

Stawka ta nie dotyczy żadnych działań w Związku, ponieważ jako stowarzyszenie nie należymy do kręgu podmiotów, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

4.     Odsetki od zaległości podatkowych

Do zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016 r. stosuje się stawkę odsetek za zwłokę, która wynosi 8% kwoty zaległości w stosunku rocznym. Ordynacja podatkowa przywidziała jednak jeszcze trzy różne stawki odsetek. Pierwsze dwie, to są stawki preferencyjne (4% i 6%), trzecia natomiast jest stawką podwyższoną (12%).

  • Skorzystanie ze stawki preferencyjnej, czyli 4% do zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016 r. będzie możliwe pod warunkiem złożenia, samodzielnie, bez udziału organu podatkowego, korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
  • Stawka obniżona o połowę, czyli 4 % będzie także stosowana w odniesieniu do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r., pod warunkiem złożenia korekty deklaracji w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
  • W razie złożenia po 30 czerwca 2016 r. korekty ujawniającej zaległości podatkowe powstałe przed dniem 1 stycznia 2016 r. stawka odsetek za zwłokę wyniesie 3/4 stawki podstawowej, czyli 6%.

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 12% w stosunku rocznym. Stawkę tę będzie się stosowało jedynie w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług, w podatku akcyzowym oraz w cłach.

W interesie podatników jest więc jak najszybsza samodzielna weryfikacja deklaracji, złożenie korekty i zapłata zaległości. Pozwoli to na zastosowanie stawki obniżonej.

5.     Odsetki za zwłokę z tytułu nieopłaconych składek ubezpieczeniowych

Odsetki za zwłokę z tytułu nieopłaconych składek ubezpieczeniowych nalicza się na zasadach i w wysokości określonych w Ordynacji podatkowej. Stawki są więc identyczne, jak te opisane w punkcie 4, czyli takie, jak stawki odsetek za zaległości podatkowe. Stawka podstawowa wynosi zatem 8%, stawki preferencyjne 4 % i 6%. Dotyczy to opłacanych po terminie zarówno składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, jak i fundusze pozaubezpieczeniowe (FP, FGŚP i FEP). Naliczanie odsetek rozpoczyna się od następnego dnia po dniu, w którym płatnik miał obowiązek ostatecznie dokonać wpłaty składek na rachunek bankowy ZUS. Kończy się je naliczać w dniu wpłacenia zaległości (łącznie z tym dniem).

 

Wysokość odsetek za zwłokę będzie ogłaszana w Monitorze Polskim przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

 

 

 

Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowcó