Mapa

Login Form

 

W dniu 20 Kwietnia  2024r.  w ROD " Powstańców " w Płockuw II terminie odbyło się Walne Zebranie sprawizdawczo - Wyborcze .

To obowiązek Statutowy każdego ROD. To dzień podejmowania wżnych decyzji .

Zebranie otworzyła Prezes Krystyna Antonowicz , która powitała wszystkich czzłonków PZD , oraz 

przybyłą do obsługi Kierownik Delegatury Rejonowej w Płocku Panią Wioletę Celmer .

Następnie wybrano na Przewodniczącą KD Panią Jadwigę Zawadzką , na Protokolanta Panią Renatę Pracz .

Po odczytaniu został jednogłośnie  przyjęty porządek obrad oraz regulamin .

Delegaci wysłuchali sprawozdania merytorycznego i finansowego przygotowanego przez Zarząd ROD za rok 2023.

Natępnie  Pan Maciej Jędrzejewski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022 .

 Wszystkie projekty Uchwał zostały przyjęte .

 bUchwałą nr 1 zatwierdzono Sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za 2023 r .

Uchwałą nr 2 zatwierdzono Sprawozdanie Finansowe ROD za 2023 r.

Uchwałą nr 3 zatwierdzono Sprawozdanie za okres Kadencji Zarządu ROD za lata 2018 – 2023 . z

Uchwałą nr 4 udzielono absolutorium Zarządowi ROD .

Uchwałą nr 5 zatwierdzono Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r.

Uchwałą nr 6 zatwierdzono Sprawozdanie za okres Kadencji z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za lata 2018 – 2023 .

Uchwałą nr 7 ustalono kwotę przeznaczoną na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD .

Uchwałą nr 8 zatwierdzono opłatę ogrodową w wysokości 1,10 x metr 2 działki płatne do dnia 31 maja 2024 r .

Uchwałą nr 9 zatwierdzono opłatę energetyczną w wysokości 20 zł od działki płatne do dnia 31 maja 2024 r .

Uchwałą nr 10 zatwierdzono opłatę wodną w wysokości 10 zł od działki płatne do dnia 31 maja 2024 r .

Uchwałą nr 11 zatwierdzono opłatę za wywóz odpadów z terenu ROD w wysokości 60 zł od działki płatne do dnia 31 maja 2024 r .

Uchwałą nr 12 przyjęto plan pracy na rok 2024 .

Uchwałą nr 13 przyjęto preliminarze finansowe ROD na rok 2024.

Przyjęto również inne uchwały w sprawie inwestycji oraz dokonano wyboru nowego Zarządu ROD i nowej Komisji Rewizyjnej ROD .