NOWY REGULAMIN

 

UCHWAŁA Nr 3/XXII/2018

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 28 czerwca 2018 r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

 

        

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 55 ust. 2 i § 130 pkt 5  statutu PZD, postanawia co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie Rodzinnego Ogrodu Działkowego uchwalonym w dniu  1 października 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1)    użytą w różnych przypadkach nazwę „okręgowy zarząd” zastępuje się użytą w odpowiednich przypadkach nazwą "okręgowa rada";

 

2)    użytą w różnych przypadkach nazwę „prezydium okręgowego zarządu” zastępuje się użytą w odpowiednich przypadkach nazwą "okręgowy zarząd";

 

3)    użytą w różnych przypadkach nazwę „Prezydium Krajowej Rady” zastępuje się użytą w odpowiednich przypadkach nazwą "Krajowy Zarząd";

 

4)    § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 1. ROD powinien posiadać nazwę uchwaloną przez walne zebranie i nadaną przez okręgową radę PZD.

5)     § 9 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez zarząd ROD lub okręgowy zarząd PZD na zasadach określonych w przepisach wydanych przez właściwe statutowo organy PZD,

 

6)    § 9 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) niezwłocznie przywrócić stan zgodny z regulaminem na działce, terenie ogólnym lub w infrastrukturze ogrodowej w razie naruszenia zasad wynikających z regulaminu,

 

7)    § 9 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6) uiszczać opłaty ogrodowe uchwalone przez uprawnione statutem organy PZD w terminach przez nie ustalonych, a w przypadku opóźnienia - wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi,

 

8)    § 17 - 20 otrzymują brzmienie:

 

§ 17

 1. Zarząd ROD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec:

1)  pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub

2)  wybudował, nadbudował lub rozbudował na terenie działki altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa stwierdzonym przez właściwy organ administracji publicznej,

3)  jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub

4)  oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.

 1. Szczegółowe zasady oraz tryb wypowiadania umowy dzierżawy działkowej określa statut PZD.

 

§ 18

 1. Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe. Zarząd ROD podaje do wiadomości działkowców numer konta bankowego ROD.
 2. W uzasadnionych przypadkach osoba upoważniona przez zarząd ROD (kasjer) może osobiście przyjmować od działkowców wpłaty. Kasjerem nie może być członek komisji rewizyjnej ROD, członek zarządu ROD pełniący funkcję prezesa, wiceprezesa oraz sekretarza, ani osoba prowadząca księgowość ROD.
 3. Kasjer wydaje wpłacającemu pokwitowanie imienne z wyszczególnieniem daty, tytułu i wysokości wpłaty. Każdy rodzaj opłaty wyodrębnia się na pokwitowaniu. Pokwitowanie wydaje się na drukach obowiązujących w PZD, które stanowią dokumenty ścisłego zarachowania.

 

§ 19

1.  W przypadku nie opłacenia opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie ROD terminach, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.

2.  Jeżeli dzień oznaczony jako termin wpłaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego.

3.  Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto ROD albo datę wpłaty w kasie ROD.

 

§ 20

 1. W przypadku opóźnienia wpłaty opłat ogrodowych, zarząd ROD wzywa na piśmie działkowca do dokonania wpłaty należności w oznaczonym terminie informując jednocześnie, że niewykonanie wezwania (w całości lub części) zagrożone jest sankcjami przewidzianymi w ustawie.
 2. Pisemne wezwanie, o którym mowa w ust.1 doręcza się działkowcowi bezpośrednio za pokwitowaniem lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Koszty wezwania obciążają działkowca.
 3. W razie niewykonania wezwania, o którym mowa w ust. 1, zarząd ROD może w odpowiednim trybie wytoczyć powództwo o zapłatę należności do właściwego sądu powszechnego.

 

9)    § 23 otrzymuje brzmienie:

Zarząd organizuje w ROD imprezy kulturalne i integracyjne, a w szczególności dzień działkowca, inicjuje współpracę z domami kultury oraz innymi placówkami i organizacjami pozarządowymi o celach społecznych.

 

10)           § 24 otrzymuje brzmienie:

Działalność kontrolną w ROD prowadzi komisja rewizyjna ROD. Zadania komisji rewizyjnej ROD określa statut PZD.

 

11)           § 29 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

 1. Zmiany w planie zagospodarowania ROD dokonuje okręgowy zarząd PZD w formie aneksu do planu, obejmującego obszar ROD, którego zmiana dotyczy.
 2. Zmiany w planie zagospodarowania ROD nie mogą powodować zwiększenia powierzchni działki poza normę określoną w ustawie.

 

12)           § 34 otrzymuje brzmienie:

 1. Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych).
 2. Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych), zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin.

 

13)            § 36 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2)    działkowca - w odniesieniu do jego działki (z zastrzeżeniem § 67 pkt 3);

14)            § 41 otrzymuje brzmienie:

Z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w regulaminie, działka może być wyposażona w następujące urządzenia:

1)       altanę działkową,

2)       szklarnię,

3)       tunel foliowy,

4)       okna inspektowe,

5)       studnię, sieć wodociągową, kanalizacyjną i sieć elektryczną,

6)       zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko wodne),

7)       bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe,

8)       pergole, trejaże, murki kwiatowe, ogródki skalne i kąciki wypoczynkowe,

9)       piaskownicę, huśtawkę i inne urządzenia rekreacyjne.

 

15)            § 44 ust. 5 i 6 otrzymuje brzmienie:

5. Odległość altany działkowej od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku ze względu na ukształtowanie działki, postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio.

6. Jeżeli plan zagospodarowania ROD określa miejsce usytuowania altany działkowej działkowiec może wybudować altanę działkową tylko zgodnie z tym planem. W przypadku braku planu zagospodarowania ROD, zarząd określa w drodze uchwały miejsce usytuowania altany działkowej, które powinno zapewniać funkcjonalność działki oraz być możliwie najmniej uciążliwe dla działkowców z sąsiednich działek.

 

16)            § 45 otrzymuje brzmienie:

 1. Działkowiec obowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami określonymi w § 44.
 2. Zarząd ROD sprawuje nadzór w zakresie realizacji wymogów określonych w § 44. W ramach tego nadzoru zarząd ROD sprawdza również, czy altana działkowa jest zgodna z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1. Postanowienie § 74 stosuje się odpowiednio.
 3. Na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowania altany działkowej i jej budowę, nadbudowę lub rozbudowę zgodnie z wymogami przewidzianymi w regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących.

 

17)            § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Na działce mogą być usytuowane czasowe lub stałe zbiorniki wodne o powierzchni:

1)       basen i brodzik łącznie do 15 m2,

2)       oczko wodne do 10 m2.

 

18)            § 67 otrzymuje brzmienie:

Działkowiec obowiązany jest:

1)    dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,

2)    nie zakłócać spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę,

3)    utrzymywać w czystości i estetycznym stanie drogi, aleje oraz rowy melioracyjne:

a)   na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,

b)  na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

 

19)            § 68 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

12) sadzenia, a także usuwania drzew i krzewów oraz innych roślin na terenach ogólnych ROD,

 

20)            § 70 otrzymuje brzmienie

:

 1. Osoba niepełnosprawna ma prawo wjazdu na teren ROD pojazdem mechanicznym, którym dojeżdża do działki. Prawo wjazdu ma także pojazd dowożący tę osobę do działki.
 1. Osoba niepełnosprawna ma prawo parkowania swego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczkę).
 2. Zarząd ROD jest obowiązany zapewnić osobom niepełnosprawnym możliwość nieskrępowanego dotarcia pojazdem mechanicznym do działki.
 3. Osobą niepełnosprawną w rozumieniu niniejszego postanowienia jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.

 

21)            § 80 otrzymuje brzmienie:

 1. Działkowiec winny działania lub zaniechania, przez które PZD poniósł szkodę, odpowiada za nią osobiście. Odpowiedzialność ta obejmuje w szczególności obowiązek zrekompensowania kosztów poniesionych przez PZD w celu usunięcia naruszeń w infrastrukturze ogrodowej.
 2. Działkowiec odpowiada również za szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą na działce i w ROD.

22)            § 81 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.   W razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku nieprzyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.

 

23)            w § 83 dodaje się ust. 4 o brzmieniu:

4.  Na warunkach określonych w statucie PZD, działkowiec zalegający z opłatami ogrodowymi może zwolnić się od tego obowiązku także w ten sposób, że za zgodą zarządu ROD bezpłatnie wykona osobiście lub poprzez osobę bliską prace na rzecz ROD odpowiadające wartości zobowiązania z tytułu opłat ogrodowych.

 

 

§ 2

Do spraw wszczętych a niezakończonych, do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się dotychczasowe postanowienia regulaminu ROD.

 

§ 3

Prezes Polskiego Związku Działkowców ogłosi w Biuletynie Informacyjnym jednolity tekst Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.

 

§ 4

Zmiany w regulaminie przyjęte niniejszą uchwałą wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, z wyjątkiem zmian określonych w § 1 pkt 1 - 3 niniejszej uchwały, które wchodzą w życie z dniem podjęcia.

 

   I WICEPREZES                                                        PREZES

Tadeusz JARZĘBAK                                      Eugeniusz KONDRACKI